Bratislava, 23. júna 2020

Od 1. júla 2020 si budú môcť Slováci podávať žiadosť o  príspevok 8000 EUR v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu takmer nulových budov. Získať príspevok môže 200 vlastníkov rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra 2020 alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Treba si dať pozor na chyby, ktoré minulý rok vyradili nemálo záujemcov o dotáciu z prvej výzvy. Združenie výrobcov murovacích materiálov prináša rady, čomu sa pri žiadostiach vyvarovať. 

Každá novostavba postavená od roku 2021 bude musieť spĺňať nároky ekologickejšieho bývania. V praxi to znamená splnenie požiadavky na potrebu primárnej energie pre energetickú triedu A0. „Dosiahnutie požiadaviek predpokladá budovy s veľmi nízkou potrebou energie, ktorých spotreba by mala byť v značnom rozsahu pokrytá z obnoviteľných zdrojov. Štát preto už v minulom roku začal v tomto smere s osvetou a v roku 2019 vyhlásil prvú výzvu žiadostí o dotáciu vo výške 8000 EUR. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zároveň na zvýšený záujem ľudí zareagovalo vyhlásením druhej výzvy,“ upresňuje Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM).  

Zmeny ohľadom žiadostí 

O dotácie možno žiadať na základe novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z mája 2019, kedy súčasne nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby o poskytovaní príspevkov na stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.  V marci 2020 však prišlo k novele tohto zákona, ktorá priniesla aj zmeny ohľadom žiadostí o dotácie: 

 • Príspevok je možné poskytnúť len na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200m2, na ktoré bolo  vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr 2 roky pred rokom podania žiadosti (t. j. 2018, 2019, 2020) 
 • Po novom už nie je možné dotáciu kombinovať s inými dotáciami na rodinný dom alebo jeho technický systém (napr. Zelená domácnostiam II.)  

Paradoxom však je, že čo sa týka stavby a navrhovania takmer nulových domov, názory projektantov a ministerstva sa líšia. “Aj podľa nášho prieskumu, ktorý sme v máji 2020 organizovali na vzorke 100 projektantov a architektov z celého Slovenska, až 90% z nich buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy a privítalo by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu alebo pripúšťa povinnosť, ale za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov zo strany štátu,” dopĺňa podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.  

Pozor na chyby v žiadostiach, čoho sa treba vyvarovať 

V prvom kole dotácií v roku 2019 boli podľa informácií ZVMM niektoré žiadosti vyradené, pretože nespĺňali formálne či obsahové náležitosti týkajúce sa najmä energetických certifikátov. Aby sa ľudia vyhli rovnakým chybám, ZVMM pripravilo zoznam odporúčaní, ktoré vychádzajú z informácií od ministerstva.   

1. Na prvej strane energetického certifikátu by si mal žiadateľ skontrolovať celkovú podlahovú plochu, rok kolaudácie a primárnu energiu. Takto si žiadateľ overí, či sú splnené základné podmienky na podanie žiadosti o príspevok.  

2. Čo sa týka podlahovej plochy, nezapočítavajú sa do nej priestory, ktoré sú nevykurované alebo tepelne oddelené od ostatných častí domu. Napríklad nevykurovaná garáž, nevykurované a tepelne oddelené podkrovie či pivnica.  

3. Žiadateľ by mal skontrolovať, či sú v energetickom certifikáte uvedené správne východiskové údaje, napr. v tabuľke na str. 3 certifikátu, kde sa uvádza popis aktuálneho stavu (t. j. hrúbka stavebných konštrukcií a tepelnej izolácie, výmera otvorových konštrukcií) si overiť, či sa zhodujú materiály a hrúbky so skutočným stavom. V ostatných tabuľkách treba skontrolovať pri vykurovaní – typ vykurovacieho systému, pri príprave teplej vody – systém prípravy teplej vody, pri chladení/vetraní- typ systému, a či aj tieto zdroje súhlasia so skutočnosťou. 

V správe k energetickému certifikátu je dobré si overiť nasledovné 

1. Či sú spomenuté všetky stavebné konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v rodinnom dome. Ak majú vnútorné deliace konštrukcie rôznu hrúbku, treba uviesť všetky. To platí aj pre všetky typy strešných konštrukcií – hlavná časť strechy, prestrešenie zádveria a pod. Ak je rodinný dom čiastočne podpivničený, uvádza sa aj strop nad pivnicou oddelene od podlahy na teréne.  

2. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla pri otvorových konštrukciách by mala byť rozdelená podľa jednotlivých typov okien a dverí – t. z. nestačí ich uviesť v jednej položke. Ak už máte energetický certifikát vydaný a otvorové konštrukcie takto rozpísané nie sú, požiadajte spracovateľa certifikátu o dodatočnú tabuľku s rozpisom otvorových konštrukcií. 

3. Nezabudnite, že strešné okná treba uvádzať oddelene – majú inú požiadavku ako normálne okná. Dvere je dobré označiť, aby bolo možné identifikovať, ktoré sú vchodové a ktoré napr. balkónové alebo terasové, pretože tiež majú iné požiadavky. 

Správa k energetickému certifikátu by mala byť vypracovaná podľa vzoru uvedeného vo vyhláške 364/2012 Z. z., nepostačuje jedna strana. Vzor správneho energetického certifikátu nájdete TU. Všetky podmienky poskytnutia príspevku, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na webovom portáli https://byvajteusporne.sk/

Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Takýto dom by preto mal mať kvalitné konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Požadované parametre je možné dosiahnuť súčinnosťou použitia správnych materiálov, vhodnou orientáciou budovy, rozloženia miestností, pridania moderných technológií (fotovoltaické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, veterné turbíny, rekuperačné vetranie) a podobne. Netreba zabúdať, že využitie obnoviteľných zdrojov energie musí navrhnúť projektant pre každý dom a lokalitu individuálne, nie je možné uplatniť jedno univerzálne riešenie.  

Ďalšie tipy, ako úspešne žiadať o príspevok 8 000 EUR

1. Neunáhlite sa s energetickou certifikáciou vašej nehnuteľnosti 

Ak chcete získať štátnu dotáciu na stavbu domu s takmer nulovou spotrebou energie vo výške 8 000 eur, musíte získať certifikát v energetickej triede A0. Energetický certifikát si nechajte vypracovať, až keď si budete istí, že vaša stavba bude certifikovaná v tejto kategórii. Druhú možnosť totiž mať nebudete, keďže vydaný certifikát pre nehnuteľnosť sa už nedá meniť.  

2. Dajte si pozor na plochu domu 

Jednou z podmienok na získanie dotácie na stavbu takmer nulového domu je jeho plocha do 200 m2. V tomto prípade ide o hodnotu, ktorú nájdete v energetickom certifikáte pod pojmom celková plocha. Tá zahŕňa plochu všetkých miestností, priečok, obvodových stien až po najvrchnejšiu vrstvu zateplenia (teda najbližšiu k exteriéru). Túto plochu vypočíta certifikátor. Všetky plochy uvedené v iných projektoch sú pre tento účel neplatné. 

3. Dotácia nie je kombinovateľná s projektom Zelená domácnostiam II. 

Pri stavbe takmer nulového domu s využitím dotácie 8 000 EUR neviete získať aj dotáciu z projektu Zelená domácnostiam II., ktorý je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Tieto dve dotačné schémy sú po novom nekombinovateľné.  

4. Zistite si vopred potrebné informácie 

Všetky podmienky poskytnutia príspevku, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde v súčasnosti na webovom portáli www.byvajteusporne.sk.  

5. Nezabudnite žiadosť s prílohami zaslať do 10 dní aj v tlačenej podobe 

Žiadosti sa podávajú na základe výzvy len elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na internetovej stránke ministerstva. Následne je potrebné vytlačenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami zaslať do 10 pracovných dní na adresu ministerstva, prípadne doručiť do podateľne ministerstva. 

Aké sú kritériá na získanie príspevku 8 000 €?  

 • Rodinný dom sa nachádza na území Slovenska 
 • Celková plocha rodinného domu je najviac 200 m2 
 • Rodinný dom je  využívaný výlučne na bývanie 
 • Žiadateľ o príspevok musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom EÚ a mať trvalý pobyt na Slovensku  
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané 2 roky pred rokom podania žiadosti o dotáciu (t. j. aktuálne 2018,2019,2020). 
 • Nežiadali ste o inú dotáciu na rodinný dom alebo jeho technický systém z inej dotačnej schémy (Napr. Zelená domácnostiam II.) 
 • Rodinný dom, ako aj stavebné konštrukcie domu spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie 
 • Na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

Čo budete potrebovať, aby ste si mohli o príspevok zažiadať?  

Žiadosť o príspevok musí obsahovať tieto prílohy: 

 • Projektová dokumentácia rodinného domu 
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
 • Fotodokumentácia rodinného domu