Certifikačné skúšky

Na Slovensku je možné získať kvalifikácie v stavebných remeslách prostredníctvom absolvovania certifikačných skúšok, ktoré potvrdzujú odbornosť v určitej oblasti. Tieto skúšky môžu byť poskytované rôznymi profesijnými združeniami alebo certifikačnými orgánmi.

Čo je dôležité

Osvedčenie o úplnej kvalifikácii nezvyšuje stupeň vzdelania, slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore. Poplatok za vykonanie oprávnenej skúšky je max. 300 eur a líši sa podľa inštitúcie.

Podmienky, ktoré žiadateľ musí splniť

  • min. 5 rokov praxe zdokladovaných potvrdením od zamestnávateľa, v prípade SZČO čestné prehlásenie tejto osoby – v prípade, že žiadateľ nemá 5 rokov praxe, môže sa zúčastniť skráteného štúdia v trvaní 2 roky, ktorého ukončením je výučný list
  • podanie žiadosti – žiadosť uchádzač zasiela škole alebo organizácii, ktorá má vydané oprávnenie na overenie odbornej spôsobilosti
  • absolvovanie skúšky pozostávajúcej z písomnej, ústnej a praktickej časti – skúšky trvajú 3 dni

Kde je možné vykonať skúšku o odbornej spôsobilosti

V inštitúciách, ktoré majú udelené oprávnenie na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie v danom odbore zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa § 15 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe splnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa uvedeného zákona.

Zoznam oprávnených inštitúcií pre odbor murár

Viac informácií nájdete na http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx