Bratislava, 12. júna 2020

Od roku 2021 je povinné stavať domy s takmer nulovou potrebou energie – energetická trieda A0. Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) uskutočnilo prieskum v radoch projektantov a architektov s cieľom zmapovať ich znalosti a názory v problematike takmer nulových domov. Prieskumu sa zúčastnilo 100 odborníkov z celého Slovenska. Väčšina sa v problematike dobre orientuje a pozná odpovede na hlavné špecifiká  A0 domov. No prekvapivo, až 90% buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy a privítala by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu alebo pripúšťa povinnosť, ale za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov. 

Podľa prieskumu 91% opýtaných správne určilo hranicu triedy A0 pre rodinné domy – 54 kWh/(m2.a), ktorú stanovuje vyhláška o energetickej hospodárnosti budov. Väčšina tiež správne odpovedala, že sa v roku 2019 zmenila norma o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií a budov, ktorá stanovuje i požiadavky pre konštrukcie domov v triede A0.  35% si však myslí, že požiadavky na steny a stropy sa sprísnia. Pravdou však je, že táto norma sa zmenila, ale požadované hodnoty pre steny a strechy, ostali na úrovni z roku 2016.  

Hrubšie steny ani izolácia nie sú nutné

V oblasti aplikácie kritérií pre domy v energetickej triede A0 boli otázky smerované aj na navrhovanie obvodových stien.  Tu až 86% uviedlo, že hrubšie steny ani hrubšia izolácia či nadštandardné okná nebudú nutnosťou pri výstavbe takmer nulových domov. Prísnejšie požiadavky je podľa nich možné dosiahnuť aj s konštrukciami vyhovujúcimi súčasným požiadavkám v kombinácii s použitím obnoviteľných zdrojov energie. „Moderné murovacie materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia. To znamená, že sú vhodné aj na stavbu domu s takmer nulovou potrebou energie. Pridávať k nim ďalšie tepelnoizolačné vrstvy alebo zväčšovať hrúbku murovacích materiálov nad 50 cm je neefektívne,” dopĺňa podpredseda Združenia výrobcov murovacích materiálov, Gabriel Szöllösi.  

 Postup, ktorý by pri výstavbe zvolila väčšina projektantov  

Nielen správna informovanosť je základom dobre spracovaného projektu a kvalitne postaveného rodinného domu, ale aj skúsenosti a prax. Aj preto sa prieskum zaujímal o to, aké postupy by vzhľadom na konštrukcie, spôsob vetrania a prípravu teplej vody, odborníci zvolili pri výstavbe takmer nulového domu. Podľa našich zistení, takmer polovica (44%) by volila tepelno-izolačné vlastnosti obálky mierne lepšie ako je požadovaná normová hodnota, nútené vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou kondenzačného plynového kotla alebo elektrický ohrev, a doplnkové zníženie primárnej energie pomocou obnoviteľných zdrojov energie.  Viac ako tretina z opýtaných (36%) by zvolila rovnaký prístup v tepelno-izolačných vlastnostiach, ale pustili by sa skôr do prirodzeného vetrania, vykurovania a prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla alebo kotla na pelety.    

Na čom by sa šetriť nemalo a šetrí sa 

Hoci vyše polovica odborníkov (52%) považuje prípravu projektu domu za najdôležitejšiu investíciu pri A0 dome, takmer dve tretiny (vyše 65%) sa vyjadrili, že je to zároveň prvá vec, na ktorej sa snaží investor ušetriť. Investor sa tiež snaží ušetriť na spôsobe vetrania a obnoviteľných zdrojoch, hoci práve tie odborníci vyzdvihli ako alternatívu k nadmernému zatepľovaniu. Aj podľa predsedu ZVMM: “Veľká časť projektantov a architektov si je vedomá, že zvyšovanie izolácie má so zvyšujúcou sa hodnotou v pomere k celku, klesajúci dopad na primárnu energiu. Preto sa výraznejšie v projekte prejaví zmena vetrania a obnoviteľné zdroje,“ upresňuje Martin Mihál.  

Len 10% odborníkov súhlasí s platnou legislatívou štátu 

Snáď najzaujímavejšie boli odpovede odborníkov na otázku „Aký je váš názor na povinnosť stavať domy v energetickej triede A0?“ Len malá skupina projektantov (10%) súhlasí s povinnosťou stavať domy v triede A0 aj za cenu vyšších nákladov na bývanie. Naopak, viac ako polovica (55%) nesúhlasí s povinnosťou stavať A0 domy a zastávajú názor, že pre stavbu nulového domu by sa mal každý staviteľ rozhodnúť dobrovoľne, pričom toto rozhodnutie by malo byť ocenené formou štátnej dotácie.  

Zvyšok, viac ako tretina (35%) odborníkov s povinnosťou stavať takéto domy súhlasí, ale iba v prípade, že zvýšenie nákladov by štát kompenzoval vo forme dotácií. Ministerstvo dopravy a výstavby v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu takmer nulových budov, dotácie na takéto domy už v minulom roku spustilo a pre veľký záujem od 1. júla štartuje aj druhú výzvu na podporu vo výške 8 000 EUR. Stavebníci si tak budú môcť aj v tomto roku zažiadať o udelenie príspevku v prípade, že spĺňajú podmienky. “Naše združenie pripravuje manuál, ktorý žiadateľom uľahčí proces a poskytne im praktické rady, ako má žiadosť a jej prílohy správne vyzerať. Aj vďaka upozorneniam na najčastejšie chyby, ktoré sa podľa našich informácií, najviac vyskytovali počas výzvy v roku 2019”, uzatvára Mihál.   

*Prieskum realizovalo Združenie výrobcov murovacích materiálov na vzorke 101 projektantov (63) a architektov (32) z celého Slovenska. Prieskum prebiehal počas mesiaca máj 2020 formou anonymného a dobrovoľného online dotazníka.