Bratislava 23. augusta 2022

Z nedávnej odbornej ankety medzi slovenskými architektmi vyplynulo niekoľko dôležitých trendov, ktoré budú mať vplyv na naše bývanie v blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. O týchto trendoch a najmä o tom, ako sú na ne pripravení členovia Združenia výrobcov murovacích materiálov sme sa rozprávali s jeho predsedom, Ing. Martinom Mihálom. 

Priniesli výsledky odbornej ankety odpovede, aké ste očakávali? V čom boli z vášho pohľadu prekvapivé? 

Cieľom ankety nebolo potvrdenie si nejakých našich predpovedí alebo očakávaní. Myšlienka ankety bola inšpirovaná úprimnou snahou pozrieť sa na budúcnosť bývania na niekoľko rokov dopredu očami tých najfundovanejších, teda architektov. Vzhľadom k tomu, ako dramaticky sa mení všetko okolo nás, že naše zaužívané návyky musíme meniť pod vplyvom doteraz nevídaných okolností, bolo možno prekvapivé, že najviac respondentov označilo za kľúčové faktory ovplyvňujúce budúcnosť bývania pandémiu covidu a dramatický rast cien materiálov. Popri tom samozrejme rezonovali aj klimatické zmeny, ale akoby trochu v tieni prvých dvoch faktorov. 

Súhlasíte však, že uvedené tri faktory (pandémia, ekológia a ceny) sú pre budúcnosť bývania najzásadnejšie?  

Áno, vnímame to rovnako. Všetko sú to veľmi závažné faktory, ktoré z dlhodobého hľadiska určite ovplyvnia koncepciu navrhovania a realizácie domov na bývanie. Okrem spomenutých by som však rád pripomenul ešte jednu skutočnosť, ktorá bola  v rámci odpovedí vnímaná už viac-menej ako bežný štandard. Od 1.1.2021 je povinnosťou navrhovať domy v energetickej triede A0. To prináša so sebou taktiež zmeny konceptu navrhovania, najmä smerom k spomínaným kompaktnejším tvarom domov, a k moderným technickým zariadeniam na pokrytie energetických potrieb domu.  

Ďalším faktorom, ktorý síce neovplyvňuje architektonický návrh, ale o to viac samotnú realizáciu, je zmena na pracovnom trhu v stavebníctve. Ako združenie sa všetkým spomenutým faktorom venujeme a hľadáme  vhodné riešenia.   

O aké riešenia z pohľadu ponuky murovacích materiálov ide?  

Čo sa týka parametrov murovacích materiálov, pravdepodobne nás v dohľadnej dobe žiadne veľké zmeny nečakajú. Spokojnosť s ponukou vyjadrila aj väčšina respondentov v ankete. Myslíme si, že vývoj v najbližších rokoch bude zameraný na technológie zhotovovania murovaných konštrukcií. Môžu to byť veľkoformátové murovacie bloky, prefabrikáty alebo robotizácia. Ďalšie trendy vývoja murovacích materiálov bude určovať aj snaha o zníženie uhlíkovej stopy. Architekti na výrobcov murovacích materiálov vyjadrili viaceré požiadavky. Dokážete na tieto požiadavky reflektovať?  

Čo sa týka požiadavky recyklovateľnosti a trvácnosti, tu môžeme byť spokojní. Murovacie materiály patria medzi najtrvácnejšie a zároveň ľahko recyklovateľné. Na účely analýz životného cyklu stavebných materiálov je oficiálne stanovená životnosť murovaných domov minimálne 50 rokov. Skutočná životnosť je podstatne dlhšia. Z hľadiska recyklácie je dôležité, že murovacie materiály neobsahujú žiadne nebezpečné látky, preto je recyklácia odpadu zo stavieb alebo z demolácií bezproblémová. Zároveň v zmysle novely zákona o odpadoch, ktorá platí od 1.7.2022, odstránené stavebné materiály, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a nie sú ani znečistené nebezpečnými látkami sa nepovažujú za odpad. Takéto murovacie materiály je možné považovať za vedľajší produkt, čo podstatne zjednodušuje možné nakladanie s nimi. 

Aký je váš pohľad na ďalšie javy spomenuté v odpovediach – konzervatívnosť Slovákov, pretrvávajúci nedostatok bývania a možná stagnácia v stavebníctve?  

Konzervatívnosť Slovákov v kontexte ďalších spomenutých javov považujeme za takpovediac bezvýznamné. Zato nedostatok bývania, a dodal by som dostupného bývania, v spojitosti so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou obyvateľstva a vysokými cenami stavebných materiálov môžu viesť k naozaj veľkým ťažkostiam. Najhorším scenárom môže byť spomínaná stagnácia stavebníctva, kedy nebude komu a za čo stavať. 

Ako vidíte Vy osobne budúcnosť bývania napr. o 10-30-50 rokov? 

Ako už bolo spomenuté, v blízkej budúcnosti predikujeme príklon k novým technológiám stavania a k zlepšovaniu ekologických vlastností materiálov. Vzdialenejšiu budúcnosť nevieme odhadnúť a ako výrobcovia materiálov by sme chceli na základe futuristických vízií bývania  prispôsobiť smerovanie našich vývojových oddelení. Preto by sme radi opäť vyzvali architektov, aby svoje názory prezentovali v prieskume tu:  Budúcnosť bývania – anketa