Bratislava, 9. júna 2022

Situácia na pracovnom trhu v odbore stavebníctva nemá jednoduché riešenia. Úzka spolupráca medzi školstvom a samotným trhom však už dnes prináša konkrétne kroky smerom k zlepšeniu. O nich sme hovorili s riaditeľom odboru stredných škôl na Ministerstve školstva Karolom Jakubíkom a s podpredsedom Združenia výrobcov murovacích materiálov Gabrielom Szöllösim. 

Podľa aktuálnych údajov z Ministerstva školstva sa pred 5 rokmi na povolanie murár na školách pripravovalo viac ako 4000 žiakov, dnes je to len 1030 žiakov a z toho 300 prvákov. Problémom je nedostatok záujmu o murársku profesiu, ako aj samotná kvalita vyučovania. „V  Združení výrobcov murovacích materiálov nám veľmi záleží na tom, aby sa táto situácia zlepšila. Viacerí členovia nášho združenia napríklad pomáhajú zdieľaním praktických skúseností na školách, to ale zďaleka nestačí,“ hovorí Gabriel Szöllösi.  

Stredné odborné vzdelávanie je už dlhší čas na okraji záujmu spoločnosti. Aby školy dokázali čeliť nedostatku žiakov, vytvárali rôzne marketingovo atraktívne odbory, ktoré však neboli prepojené na reálny trh práce. Stredné odborné učilištia boli nahradené strednými odbornými školami a pôvodné učebné odbory sa zmiešali s maturitnými.  

Problematické je aj prepojenie na prax. Systém duálneho vzdelávania, ktorý funguje od roku 2015, sa zatiaľ v stavebníctve nepresadil . Na rozdiel napríklad od automobilového priemyslu s niekoľko málo výrobnými závodmi prevádzky v stavebníctve nie sú pevne lokalizované na jednom mieste, čo robí praktické vyučovanie priamo na stavbách ťažko realizovateľným. „Riešenia tejto situácie môže priniesť iba spolupráca a vzájomná komunikácia. Pohľad z Ministerstva školstva a pohľad z praxe môže byť diametrálne odlišný, preto je prepojenie školstva so súkromným sektorom nevyhnutné,“ hovorí Karol Jakubík. 

V tejto spolupráci už vznikajú konkrétne kroky smerom k zlepšeniu. V krátkodobom horizonte sú operatívnym riešením rekvalifikačné kurzy. Zo strednodobého hľadiska je to úprava sústavy odborov vzdelávania a systém experimentálneho overovania. Ten zabezpečí, aby vznik nových odborov riadil trh práce a nie škola alebo zriaďovateľ. Kvalitu vzdelávania pomôžu zvýšiť nadpodnikové vzdelávacie centrá a centrá excelentnosti odborného vzdelávania. To však nezvýši pretrvávajúci nízky počet žiakov na odborných školách. Pomôcť  by mohla systematická propagácia a podpora murárskeho remesla, ktorá by poukázala na jeho atraktivitu a vysoký dopyt a finančné ohodnotenie kvalitných remeselníkov.

Viac o situácii v murárskej profesii a o možnostiach jej riešeniach nájdete v našom videocaste.