Rok 2022 bol pre výrobcov murovacích materiálov veľmi náročný. Príčin bolo niekoľko. Na výrazné zvyšovanie cien plynu a elektrickej energie sme upozorňovali už od jesene roka 2021. S vojnou na Ukrajine sa ceny energií ešte zvýšili a zároveň sme pocítili nedostatok niektorých tovarov, ktoré sú pre našu výrobu dôležité.

Všetky tieto faktory sa prejavili zvyšovaním cien murovacích výrobkov. Ďalšou výzvou tohto roka bola i panika na trhu spôsobená nebývalým množstvom objednávok. Za príčiny považujeme inflačné tlaky, snaha čo najskôr dokončiť stavby, informácie o nedostatku materiálov a pracovníkov. Množstvo objednaného materiálu prevýšilo výrobné kapacity a došlo k predlžovaniu dodacích dôb a k neprehľadnosti situácie na trhu.

Každý z členov združenia – Ipeľské tehelne, Porfix, Wienerberger a Xella – sa musel vysporiadať so svojimi špecifickými problémami. Pre všetky naše výrobky je energia významnou zložkou nákladov či už priamo vo výrobe, alebo sa výrazne prejavuje na cene vstupných surovín. Kvôli objemu a hmotnosti stavebných materiálov je významnou položkou ovplyvňujúcou koncovú cenu i doprava. Dopravné náklady stúpali v tomto roku v rádoch desiatok percent a navyše bol v období najväčšieho dopytu nedostatok kapacít, čo malo opäť vplyv na termíny dodávok.

S dopravou súvisí i rast ceny a problémy s dostupnosťou paliet, ktoré sme taktiež museli riešiť. V záujme zvládnutia dopytu sme pristúpili i k nepopulárnym opatreniam ako zastavenie objednávok alebo stanovenie alokácií na materiál. Tieto opatrenia sme považovali za nevyhnutné a prispeli k ukľudneniu situácie a väčšej spravodlivosti v distribúcii materiálu.  

Napriek všetkým spomenutým faktom sa nám podarilo vyrobiť a distribuovať rekordné množstvo výrobkov a považujeme rok 2022 za úspešný. Podľa Euroconstructu bude v tomto roku dokončených približne rovnaký počet stavieb ako v roku 2021. Napríklad v odhade počtu rodinných domov je to pokles o 1%. Keďže je to porovnanie s rekordným rokom 2021 považujeme to za vynikajúci výsledok a dôkaz dobrého fungovania celého stavebníctva. 

Odhadnúť výhľad do budúceho roka 2023 je vzhľadom na veľké množstvo premenných v rovnici veľmi ťažké. Pokiaľ sa nezmení rast cien energií a miera inflácie, budú i naďalej rásť ceny stavebných výrobkov. Nepredpokladáme však, že v takej výraznej miere ako v posledných dvoch rokoch. Na základe údajov z Euroconstructu o počte stavebných povolení na rodinné domy a byty by nemal nastať dramatický pokles výstavby. Z podkladov vyplýva skôr mierne ochladenie na úrovni percent a nie desiatok percent ako na jar predpovedali pesimisti. Podľa Euroconstructu sa v roku 2024 dokonca odhaduje mierny rast počtu stavebných povolení.  

My výrobcovia murovacích materiálov robíme všetko pre lepšie uspokojenie objednávok, ako to bolo v tomto roku. Reagujeme ešte intenzívnejšie ako inokedy na aktuálnu situáciu hľadaním riešení pre  efektívnejšiu výrobu, s menším množstvom spotrebovanej energie, zavádzaním alternatívnych zdrojov energie a surovín. Z pohľadu vlastností našich výrobkov sme zvýšili úsilie zdokonaľovať ich s dôrazom na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, recyklovateľnosti a trvanlivosti, čo vedie k  zníženiu uhlíkovej stopy.