I. Základné ustanovenia

 1. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov vykonávané Správcom (ako je tento vymedzený v nasl. odseku Zásad) počas Vášho používania webových stránok zvmm.sk (ďalej len „Webové stránky“).
 2. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM), IČO: 51913666, so sídlom Lamačská cesta 6749/45 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač (ďalej len „Správca“).
 3. Kontaktné údaje Správcu sú:
  Združenie výrobcov murovacích materiálov
  Lamačská cesta 6749/45 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač
  Email: info@zvmm.sk
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a prostredníctvom kontaktného formulára.
 2. Správca spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • identifikačné údaje – Vaše meno a priezvisko;
  • kontaktné údaje – Váš e-mail a telefónne číslo;
  • sieťové identifikátory (IP adresa a pod.)
  • ďalšie špecifické údaje, ktoré nám sami poskytnete – či už ako súčasť Vašej sťažnosti, petície, námietky, podnetu, otázky alebo napríklad žiadosti o informácie.

III. Právne dôvody a účely spracovania osobných údajov

 1. Právnymi dôvodmi spracovania Vašich osobných údajov sú tieto:
  • Váš súhlas so spracovaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely uvedené v nasl. odseku týchto Zásad;
  • Oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 2. Osobné údaje sú spracovávané na nasledujúce účely:
  • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o spoluprácu so Správcom alebo v prípade registrácie na semináre a vzdelávacie či spoločenské akcie prostredníctvom Webových stránok, či zúčastňovanie sa na online anketách a prieskumoch);
  • Ochrana oprávnených záujmov Správcu (napr. ochrana siete proti poškodzujúcemu konaniu alebo ochrana pred zneužitím Webových stránok).

IV. Čas uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje podľa účelu ich spracovania:
  • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov – po dobu nevyhnutnú na vybavenie požiadaviek;
  • Zaradenie do databázy kontaktov Združenia výrobcov murovacích materiálov na účely zasielania pozvánok na podujatia, registrácie záujemcov o spoluprácu alebo účasti v online anketách a prieskumoch – po dobu platnosti súhlasu (5 rokov) alebo do jeho odvolania.
  • Ochrana oprávneného záujmu Správcu alebo tretích osôb – maximálne po dobu 3 rokov od doby začiatku spracovania údajov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dobu dlhšiu v súvislosti s konkrétnym prípadom.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:
  • Zabezpečujúce služby prevádzkovania Webových stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Webových stránok;
  • Zaisťujúce marketingové služby a komunikáciu.
 2. Cookies:
  • Naše webové stránky používajú cookies.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR;
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;
  • právo na výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR („právo byť zabudnutý“);
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR;
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Správcu uvedený v čl. I. týchto Zásad
 2. Sťažnosti proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika, webové stránky : https://dataprotection.gov.sk/
 3. Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info@zvmm.sk; prípadne kontaktovaním správcu na adrese Lamačská cesta 6749/45 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na Webové stránky, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním vyplneného kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/as týmito Zásadami.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2022. Dátum poslednej aktualizácie: október 2022.